SARP INTERMODAL HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Sarp Intermodal Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (Sarp Intermodal veya Şirket) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz. Bu bilinçle, Sarp Intermodal ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)’na uygun olarak işlemekteyiz.

Sarp Intermodal, KVKK’nda tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, özenle ve dikkatle işlemektedir;

1. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, sisteme giriş/çıkış zamanları, bulunulan konum, özgeçmişler, doğum yeri, doğum tarihi, e-posta adresi, görüntü kayıtları ve sair benzer tüm veriler),

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gereken her türlü veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini inanç, mezhep, kıyafet, sendika üyeliği, sağlık, biyometrik veriler ve sair benzer tüm veriler),

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

Veri Sahibi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi,

İrtibat Kişisi: Kurum’la iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi,

Sarp Intermodal veya Şirket: Sarp Intermodal Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi,

anlamlarına gelmektedir.

2. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

Veri Sorumlusu: Sarp Intermodal Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

İrtibat Kişisi: Serçin Ulusinan

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve İşlenmesi

Müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, işbirliği içinde olduğumuz firma çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve sair 3. kişilerin, uhdemizde bulunan kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ilgili birimleri, iletişim formları, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Şirketimiz Sarp Intermodal tarafından toplanabilecektir, işlenebilecektir.

Bu nedenle, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin İşlenmesi konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

4.1. KVKK’nun 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun biçimde,

ii. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

iii. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

iv. Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

v. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek, işlenecektir.

4.2. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir;

i. Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

ii. Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerden ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

iii. Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,

iv. Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

v. Şirketimizin müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreçleri, pazarlama, denetim ve sair diğer süreçlerinin yürütülmesi,

vi. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

vii. Şirketimizin lojistik faaliyetlerinin güvenli ve gerektiği gibi yerine getirilmesi,

viii. Şirketimizin kendini yenileme, iyileştirme ve büyüme çalışmalarının hukuka uygun sürdürülmesi,

ix. Şirketimizin iç işleyişindeki finansal süreçlerin gereği gibi devam etmesi,

x. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hissedarlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ile Şirket faaliyet konusu ve amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

6. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri, mevzuatlarda, Şirket prosedürlerinde ve Şirket politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır.

Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır.

Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

7.1. KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde,

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi. KVKK mevzuatında ve sair mevzuatlarda öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile, KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içerecek şekilde, www.sarpintermodal.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını;

“Türkoba Mahallesi, Kayalar Caddesi, No:10 Büyükçekmece/ İstanbul” adresine posta yolu ile ya da elden,

Formu taratarak verbis@sarpintermodal.com adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile,

Formu taratarak sercin.ulusinan@sarpintermodal.com adresine elektronik posta yolu ile, iletmelisiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

i. Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması,

ii. Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,

iii. Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkinizin belgelendirilmesi,

iv. Kimlik ve adres bilgilerinin bulunması,

v. Kimliği tevsik edici belgelerin ekli olması,
gerekmektedir.

7.2. Kişisel veri sahibi, KVKK 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikayette bulunabilir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

7.3. KVKK’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler;

i. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

ii. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

iii. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

iv. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak, devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

8. KVKK uyarınca Sarp Intermodal’ın Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller

8.1. KVKK’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Sarp Intermodal, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir;

i. Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

ii. Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

iii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

iv. Sarp Intermodal’ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

v. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

vi. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

vii. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Sarp Intermodal’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

9. Yürürlükte bulunan mevzuat ve işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Aydınlatma Metni 02/09/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aydınlatma Metni’nin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda yürürlük tarihi güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.

Aydınlatma Metni, internet sitesinde “www.sarpintermodal.com” yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metni’nde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup ilgili internet sitesi üzerinden kişisel veri sahiplerine sunulabilecektir.

Sarp Intermodal Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Telefon: +90 212 495 17 00 

E-posta: verbis@sarpintermodal.com 

KEP: sarpintermodal@hs02.kep.tr 

Mersis: 0150 0572 9580 0013